มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รับเพื่อนสู่บ้านใหม่ ปีการศึกษา 2566

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรมรับเพื่อนสู่บ้านใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ปราศจากความรุนแรง มีฐานกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ เช่น ฐานกิจกรรมจากชมรมนักศึกษา ฯลฯ  และกิจกรรมในช่วงกลางคืน ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด C.U.T. AMBASSADOR 2023   

     รางวัลชนะเลิศ  C.U.T.  AMBASSADOR 2023 ได้แก่  นางสาวภัคจิรา ภูผิวเงิน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรัชยา เพียรการ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ  

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพงศธร สิทธิวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย และ

     รางวัล Popular Vote นายอภิสิทธิ์ ศรีสุนทร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

Welcome Friends to New Home, Academic Year 2566

     Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Welcome Friends to New Home Activity, Academic Year 2566 on Saturday 8th September 2023 at Christian University of Thailand. This activity was organized with creativity and no violence. Student activity bases from various colleges were conducted such as Student Club activity and night performance. In addition, C.U.T. BRAND AMBASSADOR 2023 Contest was also arranged for students.

     The Winner Award went to Ms. Pakjira Phupiewngan, a student of International Nursing Program.

     The 1st Runner-up Award went to Ms. Waratchaya Peankarn, a student of Health Service Management Program,

     the 2nd Runner-up Award went to Mr. Pongsatorn Sitthiwong, a student of Science Program in Graphic and Multimedia Design and the

     Popular Vote Award went to Mr. Apisit Srisoonthorn, a student of Nursing Program.