มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "สังคมผู้สูงวัยไร่ขิงสุขภาพดีในยุคชีวิตวิถีใหม่" (New normal)

มีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ และคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง จำนวน 100 คน

ระยะเวลาดำเนินการ กิจกรรมทุกวันที่ 18 ของเดือน เริ่มเดือนมกราคม- มิถุนายน 2566

 

ผลการดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงไปแล้ว 4 กิจกรรม ได้แก่

 

กิจกรรมที่ 1 ปัญหากลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การป้องกันการหกล้ม ข้อไหล่ติด และการดูแลสุขภาพระยะหลังการระบาดโรค Covid-19

 

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม

ผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรม รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ และอ. ฐิติมา หมอทรัพย์

กิจกรรมที่ 2 หัวข้อภาวะโภชนาการเกิน-พร่อง และอาการเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง

อ. สามพราน จ. นครปฐม

ผู้รับผิดชอบหลัก รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ ผศ.ดร.นวพร วุฒิธรรม อ.พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ และอ.เมธาวี ดวงจินดา กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม

 

กิจกรรมที่ 3 หัวข้อสุขภาพผิวหนัง-สุขภาพเท้าในผู้สูงวัย

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม

ผู้รับผิดชอบหลัก รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ และอาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ

กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม

 

กิจกรรมที่ 4 หัวข้อการดูแลระบบขับถ่ายในผู้สูงวัย

 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม

ผู้รับผิดชอบหลัก รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตอานันท์ อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย และอาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

กิจกรรมสำเร็จลุล่วงเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อ. สามพราน จ. นครปฐม