มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "สังคมผู้สูงวัยไร่ขิงสุขภาพดีในยุคชีวิตวิถีใหม่" (New normal) :

กิจกรรมครั้งที่ 5 “ผู้สูงวัย..หลับสบาย คลายซึมเศร้า”

     รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ และคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมครั้งที่ 5 “ผู้สูงวัย..หลับสบาย คลายซึมเศร้า” ให้แก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง จำนวน 85 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-14.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้


     กิจกรรมเตรียมความพร้อม วิทยากร รศ.พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ อาจารย์ พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์ พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ ผศ.ดร. นวพร วุฒิธรรม อาจารย์ ฐิติมา หมอทรัพย์ อาจารย์ เมธาวี ดวงจินดา และ อาจารย์ วิชุดา กลิ่นหอม


     ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า, บทเพลง ทำสมาธิ “ปรับลมหายใจ เข้า-ออก”, กายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ โยคะในผู้สูงอายุ (Senior Yoga)


     การบรรยายความรู้ หัวข้อปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุ วิทยากร อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล


     บรรยายสภาพการเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับในผู้สูงวัย, สาเหตุอาการนอนไม่หลับและผลกระทบ, การจัดการ/การป้องกัน, การออกกำลังกาย, การผ่อนคลาย “กายดี จิตดี” และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ความเคยชิน/วิถีชีวิต/สภาพแวดล้อมการนอน (Behavioral/Life style modification) พร้อมสาธิต ทำกิจกรรมบำบัด Music therapy & Imagination, Pray/Meditation therapy และ Environmental arrange


     การบรรยายความรู้ ปัญหาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: “ทำอย่างไร ไม่เศร้า” วิทยากร อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย


     บรรยายสาเหตุและผลกระทบการป้องกันภาวะซึมเศร้าและการส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental Health Promotion) ทำกิจกรรมบำบัด เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าและการส่งเสริมสุขภาพจิต Music therapy & Imagination, กายภาพบำบัดเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า และ หัวเราะบำบัด