มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม ชีวิตดี วิถีพื้นบ้าน ห่างไกลโรค NCDS

     อาจารย์เมธาวี  ดวงจินดา  อาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ และอาจารย์ Joy Hope Lambayon นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ในรายวิชา INUR 3372 Practicum in community

>>>> จัดโครงการ ชีวิตดี วิถีพื้นบ้าน ห่างไกล โรค NCDS

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านลาดบัว

โดยในการจัดโครงการฯ มีกิจกรรมดีๆ มากมาย  อาทิ เช่น

1.คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม

  1. การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
  2. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรค NCDs ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งลำไส้
  3. ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
  4. การนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับโรค NCDs มาถ่ายทอดและเผยแพร่ในชุมชน
  5. กิจกรรมนันทนาการและบันเทิง

ทุกคนสนุกสนานและได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีค่ะ