มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน - ตากแดดร่วมใจ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลโรค NCDs

     อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย อาจารย์บุญญภักดิ์ เห่งนาเลน และ อาจารย์ศิรเมศร์ โภโค

นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ใน รายวิชา TNUR 3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด 

👉👉👉จัดโครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียน – ตากแดดร่วมใจกินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลโรค NCDs

✍️✍️ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ณ ศาลาสุขสมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านคลองเขื่อนขันธ์ บ้านตากแดด

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยในโครงการ มีการจัดกิจกรรมดีๆ อาทิ เช่น

  1. 1. คัดกรองกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
  2. 2. การออกกำลังกาย ด้วยตาราง 9 ช่อง
  3. 3. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรค NCDs
  4. 4. กิจกรรมนันทนาการและบันเทิง

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายขวัญใจ เขียวอ่อน 👨‍🦰นายกองค์การบริการส่วนตำบลตลาดจินดา เป็นประธานในพิธี