มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วุฒิธรรม

ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วุฒิธรรม  ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ด้านวิจัย/นวัตกรรม