มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG6005 Remedial English *2(1-2-3)
TDPH7001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยขั้นพื้นฐาน*2(2-0-4)
TICT6001 เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น*2(1-2-3)
TPUB7001 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ*2(1-2-3)

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TPUB7311 นวัตกรรมการจัดการ3(2-2-5)
TPUB7313 การจัดการองค์กรแบบองค์รวม3(2-2-5)
TPUB7314 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TPUB7312 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อการจัดการ3(2-2-5)
TPUB7315 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการจัดการ3(2-2-5)
TPUB7401 ปรัชญา มโนทัศน์ และทฤษฎีการจัดการ2(1-2-3)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน* หน่วยกิต
TPUB7402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ2(1-2-3)
TPUB7403 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม2(1-2-3)
TPUB7404 การบูรณาการกรอบแนวคิดการวิจัยทางการจัดการ2(1-2-3)
ICT Proficiency Examination
* ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
English Proficiency Examination
การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TDIS7910 วิทยานิพนธ์*12(0-12-24)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TDIS7910 วิทยานิพนธ์*6(0-6-12)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TDIS7910 วิทยานิพนธ์6(0-6-12)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TDIS7910 วิทยานิพนธ์6(0-6-12)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TDIS7910 วิทยานิพนธ์6(0-6-12)

* การลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ว่าด้วย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562