มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
IENG3104 ภาษาอังกฤษ 13(2-2-5)
THSM3201 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)
THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17(14-6-31)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3105 ภาษาอังกฤษ 23(2-2-5)
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 21(0.5-1-1.5)
TMTH3102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3(3-0-6)
THSM3203 หลักการตลาดสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3205 เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3208 หลักการเลขานุการทางการแพทย์3(3-0-6)
THSM3209 การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2*
รวมหน่วยกิต19(17.5-3-36.5)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3106 ภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
THSM3204 การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ3(2-2-5)
THSM3301 ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ3(2-2-5)
THSM3303 การจัดการประชุมในองค์กรด้านสุขภาพ3(2-2-5)
THSM3305 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรบริการสุขภาพ2(2-0-4)
THSM3306 ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจบริการสุขภาพ2(2-0-4)
xxxxxxxx เลือกเสรี (1)3(3-0-6)
THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต19(15-8-34)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3107 ภาษาอังกฤษ 43(2-2-5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
THSM3206 การเงินสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3207 การภาษีอากรสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3302 การจัดการงานเวชระเบียน3(2-2-5)
THSM3304 ระบบบริการสุขภาพและการจัดการองค์กรด้านสุขภาพ3(3-0-6)
xxxxxxxx เอกเลือก (1)3(3-0-6)
THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต21(18-6-39)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3108 ภาษาอังกฤษ 53(2-2-5)
THSM3307 ระบบบริหารคุณภาพในองค์กรด้านสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3310 กลยุทธ์สำหรับการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ3(2-2-5)
THSM3311 การเป็นผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ3(2-2-5)
xxxxxxxx เอกเลือก (2)3(3-0-6)
xxxxxxxx เอกเลือก (3)3(3-0-6)
THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต18(15-6-33)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THSM3308 เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ3(3-0-6)
THSM3309 การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว3(3-0-6)
THSM3312 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการบริการสุขภาพ3(2-2-5)
xxxxxxxx เอกเลือก (4)3(3-0-6)
xxxxxxxx เอกเลือก (5)3(3-0-6)
xxxxxxxx เลือกเสรี (2)3(3-0-6)
THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต18(17-2-35)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THSM3313 สหกิจศึกษาด้านการจัดการบริการสุขภาพ 16(0-36-0)
THUM3020 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THSM3314 สหกิจศึกษาด้านการจัดการบริการสุขภาพ 26(0-36-0)
THUM3021 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8*1(0.5-1-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ไม่นับจำนวนหน่วยกิต