คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐาน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

รายวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
TEDA5001 *ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับผู้บริหาร2(1-2-3)
TICT6001 *เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น2(1-2-3)
TTHA6001 *ทักษะการอ่านเข้าใจเร็ว1(0-2-1)
TTHA6002 *การเขียนเอกสารทางวิชาการ3(2-2-5)
IENG6005 *ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน3(2-2-5)

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5201 สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา2(2-0-4)
IENG5206 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา 12(1-2-3)
TEDA5302 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4)
TEDA5303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้2(1-2-3)
TEDA5304 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต11(9-4-20)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5202 การวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา2(2-0-4)
TEDA5203 สัมมนาการบริหารจัดการทางการศึกษาร่วมสมัยและการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการศึกษา3(2-2-5)
IENG5207 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา 22(1-2-3)
TEDA5301 จิตวิทยาสังคมกับพฤติกรรมองค์การในองค์กรการศึกษา2(1-2-3)
TEDA5305 นโยบายและแผนทางการศึกษา การบริหารองค์กรการศึกษาเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ และการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถานศึกษา2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต11(8-6-19)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5306 กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา2(1-2-3)
TEDA5307 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการในพหุวัฒนธรรมในองค์กรการศึกษา3(2-2-5)
TEDA5308 การบริหารการเงินการคลัง และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5801 วิทยานิพนธ์ 13(0-3-6)
TEDA5802 วิทยานิพนธ์ 23(0-3-6)
Digital Technology Proficiency Examination
รวมหน่วยกิต14(6-10-26)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5309 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(0-6-0)
TEDA5803 วิทยานิพนธ์ 33(0-3-6)
TEDA5804 วิทยานิพนธ์ 43(0-3-6)
English Proficiency Examination
รวมหน่วยกิต9(0-12-12)

รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

หมายเหตุ  *หมายถึง  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5201 สถิติสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา2(2-0-4)
IENG5206 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา 12(1-2-3)
TEDA5302 กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางการบริหารการศึกษา 2(2-0-4)
TEDA5303 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้2(1-2-3)
TEDA5304 แนวคิดและทฤษฎีร่วมสมัยทางการบริหารการศึกษา3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต11(9-4-20)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5202 การวิจัยแบบผสมผสานทางการบริหารการศึกษา2(2-0-4)
TEDA5203 สัมมนาการบริหารจัดการทางการศึกษาร่วมสมัยและการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการศึกษา3(2-2-5)
IENG5207 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา 22(1-2-3)
TEDA5301 จิตวิทยาสังคมกับพฤติกรรมองค์การในองค์กรการศึกษา2(1-2-3)
TEDA5305 นโยบายและแผนทางการศึกษา การบริหารองค์กรการศึกษาเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ และการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถานศึกษา2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต11(8-6-19)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TEDA5306 กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา2(1-2-3)
TEDA5307 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการในพหุวัฒนธรรมในองค์กรการศึกษา3(2-2-5)
TEDA5308 การบริหารการเงินการคลัง และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา3(3-0-6)
TEDA5701 สารนิพนธ์ 13(0-3-6)
Digital Technology Proficiency Examination
รวมหน่วยกิต11(6-7-20)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TEDA5309 ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 3(0-6-0)
xxxxxxxxx วิชาเลือก 1 **3(2-2-5)
xxxxxxxxx วิชาเลือก 2 **3(2-2-5)
TEDA5702 สารนิพนธ์ 23(0-3-6)
รวมหน่วยกิต12(4-13-16)