มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่ายสหวิทยาการ

    คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัทตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการ ค่ายสหวิทยาการ ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการการจัดการบริการสุขภาพ, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการแอนิเมชันและมัลติมีเดีย, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการภัตตาคาร ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Multidisciplinary Camp

    Multidisciplinary College, Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. in organizing Multidisciplinary Camp Project, college activity bases related to Health Service Management Laboratory, Animation and Multimedia Laboratory and Mes Amie Restaurant Laboratory were conducted on Sunday 21st August, 2022 at Christian University of Thailand.