คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และนายแพทย์เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ มีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ
อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และสำหรับฝ่ายโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน มีนางสาวปณิฏฐา อนุหนายน์
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล นางเบญจวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลร่วมการตกลงความร่วมมือดังกล่าว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน