มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียน

และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ อาจารย์ นายแพทย์ สุกิจ แย้มวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด และคณะฯ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียน และบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียนจังหวัดนครปฐม โดยมี อาจารย์ ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงานที่มาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

Memorandum of Understanding Signing Ceremony between

Christian University of Thailand and RFS Company Limited

Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided to welcome Mr. Sukit Yamwong, Managing Director of RFS Company Limited and team at the Memorandum of Understanding Signing Ceremony between Christian University of Thailand and RFS Company Limited on Friday 22 September 2023 at VIP Room of Administration Building of Christian University of Thailand. Dr.Dhissanuvach Chaikhot, Dean of the College of Health Sciences reported the background of the Memorandum of Understanding with RFS Company Limited which is a company under the supervision of the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.