คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงพยาบาลนครปฐม กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (เลขานุการทางการแพทย์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนครปฐม กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลนครปฐม เลขที่ 196 ถนนเทศา ตำพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และนายแพทย์วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ มีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และสำหรับฝ่ายโรงพยาบาลนครปฐม มีแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายพิพัฒน์ แม้นเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวฉัตรวลัย ใจอารีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ร่วมการตกลงความร่วมมือดังกล่าว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน