มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล และการให้ทุนการศึกษา

     ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และอาจารย์ ดร.พรทิพย์ กวินสุพร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาวุโส
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลและการให้ทุนการศึกษา ร่วมกับ นางสาวปลิดา กิตติธรรมาศ กรรมการบริหาร ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ณ ชนารักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

Memorandum of Understanding on Certificate Program for Nurse’s Aides/Care Givers and Scholarship

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and Dr. Pornthip Kawinsuporn, Senior Assistant President for Academic Affairs of Christian University of Thailand signed the Memorandum of Understanding on Certificate Program for Nurse’s Aides/Care Givers and Scholarship with Miss Parida Kittithammas, Executive Director of Chanaruk Nursing Home on
Wednesday 23rd August, 2023 at Chanaruk Nursing Home, Photharam District, Ratchaburi Province.