คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด เลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครคปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และ นายพีรวัฒน์ เวศย์วรุตม์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ มีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง รองคณบดีคณะสหวิทยาการ และอาจารย์ปรีชา พินชุนศศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ และสำหรับฝ่ายบริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด นางวราพร เวศย์วรุตม์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวกิตติยา แย้มประยูร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวรัฐธิดา จารุวรรณธนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมการตกลงความร่วมมือดังกล่าว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน