คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (เลขานุการทางการแพทย์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ เลขที่ 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
       โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และนายแพทย์ทรงชัย ศรีโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการมีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และสำหรับฝ่ายโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มีนางสาวพาฝัน จันทิพย์วงษ์ หัวหน้าเลขาองค์กรแพทย์ และนางสาวบุญธิกา เทพพิทักษ์ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมการตกลงความร่วมมือดังกล่าว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน