คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

MOU ร่วมกับ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้จัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วันอังคารที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ณ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีหาวิทยาลัยคริสเตียน และรองศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ มีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าหลักสูตรฯ อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และสำหรับฝ่ายบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนายพินสวัสดิ์ สุวรรณประกร กรรมการผู้จัดการบริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด และนางรสสุคนธ์ พะลายานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ราชเทวี โฮลิสติก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน