คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

MOU ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมี ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้วย
การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ให้เป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL) โดยนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 70% ตลอดหลักสูตร จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน