มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่าย Mini Med คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมในโครงการค่าย Mini Med มีนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยกิจกรรมมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่หลักสูตรฯได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มีฐานกิจกรรม ดังนี้

  1. ความรู้กับสมองของมนุษย์
  2. การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยไฟฟ้า
  3. การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยพาราฟิน
  4. การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือ shock wave


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีฐานกิจกรรม ดังนี้

  1. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ มีฐานกิจกรรม ดังนี้

  1.  Cottage cheese และ ตรีผลากัมมี่