มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

“ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสาเนื่องในวันเยาวชน “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Volunteer Project on National Youth Day

“Millions Plants-Millions Goodness”

     On 23 September 2022, Christian University of Thailand led by Asst. Prof. Dr. Suluck Pattarathammas, the President of Christian University of Thailand, administrators, instructors, staffs and students participated in Volunteer Project on National Youth Day “Millions Plants-Millions Goodness” at Botanical Garden, Christian University of Thailand.