มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณาจารย์คณะสหวิทยาการเข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดงานลอยกระทง ณ อบต. ดอนยายหอม

     วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะสหวิทยาการนำโดยอาจารย์ปรีชา พินชุนศรี อาจารย์ ดร. อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ และอาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม (อบต. ดอนยายหอม) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะจัดงานลอยกระทงขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดดอนขนาก ในการประชุมมีการปรึกษาหารือในแนวทางดังนี้

  1. สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดงานลอยกระทงในวัดดอนขนากโดยคำนึงถึงความสะดวก และจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมงาน
  2. เกณฑ์การประกวดกระทงและการส่งกระทงเข้าร่วมการประกวด
  3. เกณฑ์การประกวดนางนพมาศ

โดยคณะสหวิทยาการได้รับเชิญให้ออกบูธกิจกรรมจำนวน 1 บูธ ร่วมส่งกระทงเพื่อเข้าประกวดจำนวน 1 กระทง และสาธิตการประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย