มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ ศึกษาดูงาน เรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ด้านเวชระเบียน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ และนักศึกษา จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน เรียนรู้งานวิชาการจัดการงานเวชระเบียน และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ด้านเวชระเบียน ได้เชิญคุณสุทธิศิลป วาทีวิเศษศักดิ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบงานเวชระเบียนตามแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (สีลม) กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เล่มแฟ้มงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสุขภาพ และได้เรียนรู้ทดลองการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล