มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญช์ ศรีจันทร์เพ็ญ

สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดสร้างภาพด้วย AI กับแคมเปญ “ME เธอแล้วโลกโอเค”

      นางสาวพิชามญช์ ศรีจันทร์เพ็ญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสร้างภาพด้วย AI กับแคมเปญ “ME เธอแล้วโลกโอเค” สร้างภาพขนาด 1:1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมช่วยสิ่งมีชีวิตจากโลกร้อนเพื่อโลกอนาคตที่น่าอยู่” จัดโดย Mitsibishi Elextric Group ซึ่งประกาศผลวันที่ 25 มีนาคม 2567

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”