มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการ Math Challenge

     กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ  ได้จัดโครงการ Math Challenge   
     เพื่อยกระดับความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการคิดคำนวน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน

     โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ  รอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทางออนไลน์ ผ่าน MS Form ในระหว่างวันที่ 11-15  มีนาคม พ.ศ. 2567  โดยจะคัดเลือกผู้ที่ทำโจทย์ได้คะแนนมากที่สุดในเวลาที่กำหนด เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งในการแข่งขันรอบคัดเลือกได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 11 คน  

     รอบชิงชนะเลิศนั้น  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.30 น.  มีผู้มาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 คน จาก 11 คน  และมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ ดังนี้:

รางวัลชนะเลิศ

นางสาว พัณณิตา  ยิ่งยง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

นางสาวน้ำทิพย์  ทัพเจริญ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

นางสาวสิริยากร  เขตคาม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์