มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ที่ บริษัท M2 Animation

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 อาจารย์ นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย และ อาจารย์ฐิติกร จันทพลาบูรณ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ผลิตงานด้านแอนิเมชัน ณ บริษัท M2 Animation กรุงเทพมหานครฯ โดยมีการเยี่ยมชมแผนกต่างๆ ของบริษัทและได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตงานแอนิเมชันสามมิติ และการบริหารจัดการงานแอนิเมชัน ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจลักษณะงานและสายงานแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์ด้านกราฟิกและมัลติมีเดียที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอนด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย