มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะสหวิทยาการร่วมกับ อบต. ดอนยายหอม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

     วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และสโมสรนักศึกษา คณะสหวิทยาการร่วมกับ อบต. ดอนยายหอมจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยคณะสหวิทยาการได้ร่วมจัดทำกระทงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร เพื่อนำไปโชว์ความสวยงามของกระทงที่ทำจากวัสดุเหลือใช้นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จัดบูธกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชน รวมถึงการจัดนิทรรศการการละเล่นไทยโบราณ อาทิ ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เป็นต้น ทำให้คณาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ และคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทง และการละเล่นของไทยซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ควรค่าแก่การรักษาให้ดำรงอยู่สืบไป อีกทั้ง อาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศอีกด้วย