มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน

     โดยคณะได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้ก่อตั้งและผู้อํานวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ LIFELONG LEARNING เพราะโลกเปลี่ยนเราจึงไม่อาจหยุดเรียนรู้ และคุณอนุสรา จงถาวรกุล Senior Territory Sales Manager บ.ลีวาโนวา (ไทยแลนด์) จํากัด บรรยายในหัวข้อ Evolution of trends in the medical equipment industry พร้อมกันนี้ทุกหลักสูตรฯ ได้เชิญวิทยากรและศิษย์เก่าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) โรงแรม Pullman Pattaya Hotel G บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน นอกจากนี้สาขาวิชากายภาพบำบัดยังได้จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และหลักสูตรกายภาพบำบัดและหลักสูตรกายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย