มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำ รุ่นที่ 1

     นางสาวอนุธิดา ขจรลาด นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  และ

นายกฤตภาส รชตะวณิชย์ นักศึกษาคณะสหวิทยาการ สาขาการออกเเบบกราฟิกเเละมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3

เข้ารับการอบรมในโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำ รุ่นที่ 1

ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก

ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

– รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “พลังเยาวชนต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ”

– รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันข้อมูลลวง” โดย บริษัท อสมท จำกัดมหาชน ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

– รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบ” โดย บริษัท อสมท จำกัดมหาชน ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

– กิจกรรม Work shop & Team Building

– Overview: บทบาทผู้สอน-ผู้เรียนสู่การเป็น EDC Trainer โดย ทีมวิทยากรจากหลักสูตร EDC สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

– Workshop : ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทักษะตามหลักสูตร ETDA Digital Citizen

– กิจกรรมละลายพฤติกรรม