มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรรพวิทยาว่าด้วย Google Application”

      สำนักบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรรพวิทยาว่าด้วย Google Application” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-108 อาคารศรีสิรินธร ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 44 คน      

Workshop on “Entire Knowledge of Google Application”

     Office of Personnel Management organized a workshop on “Entire Knowledge of Google Application”to develop digital technology skills of Christian University of Thailand Personnel on Friday 1st September 2023 at 09.00 a.m. – 15.00 p.m. at Computer Laboratory 2-108, Srisirinthorn Building. Miss Nittaya Peungchareonsirichai, Head of Graphic and Multimedia Design Program, Multidisciplinary College gave an honor to lecture to 44 personnel participating in the workshop.