มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับชิ้นงานนวัตกรรม "สนับเข่าลดปวด" โดย นางสาวอลิษา กองนาคและคณะผู้จัดทำ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับชิ้นงานนวัตกรรม “สนับเข่าลดปวด” โดย นางสาวอลิษา กองนาคและคณะผู้จัดทำ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ในระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต