มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง International University of Health and Welfare

Project Title: “Short Course Training in Nursing, Healthcare Service and Management:
A Collaboration between International University of Health and Welfare,

Japan and Christian University of Thailand (2024)”

February 1-11, 2024

……………………………………………………………………..

     โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คณะสหวิทยาการ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย   โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 34 คน ที่เดินทางมาประเทศไทย ได้รับประสบการณ์ดังต่อไปนี้ ศึกษาระบบสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรปราการ เชตะวันนวดแผนไทย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล รวมทั้งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วังช้าง และพระบรมราชานุสาวรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา, ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี และ พระบรมมหาราชวัง ไอคอนสยาม มาบุญครอง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร