มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการNursing and Healthcare Experiences of International University of Health and Welfare and Fukuoka International University of Health and Welfare, Japan at Christian University of Thailand 2023

     คณาจารย์และนักศึกษา จาก I.U.H.W. & F.I.U.H.W. เดินทางมาถึงยังมหาวิทยาลัยคริสเตียน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวต้อนรับ จากนั้นรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Overview of Thailand’s Health Care System and Healthcare Services. รวมถึงรับชมการแสดง Thai Dance จากศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรียนรู้ ทำความรู้จักเครื่องดนตรี และร่วมรำวง หลังจากนั้น Study tour ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ เช่น ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาค ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมถึงศูนย์วิทยบริการ และอาคารกีฬาในร่ม