มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส รู้ใช้โซเชียล ไม่ตั้งครรภ์วัยเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด

กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส รู้ใช้โซเชียล ไม่ตั้งครรภ์วัยเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

อาจารย์เมธาวี ดวงจินดา และอาจารย์พัทธนันท์ โมงศิริอนันต์ นำนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ในรายวิชา INUR3372 Practicum in Community จัดโครงการ วัยรุ่น วัยใส รู้ใช้โซเชียล ไม่ตั้งครรภ์วัยเนียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

>>>> ซึ่งมีการประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจร่างกายและวัดสายตาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประเมินสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

>>>> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการใช้สื่อโซเชียลอย่างถูกต้อง โทษของสารเสพติด และการปฏิบัติตัวในวัยรุ่นและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน