มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับวัดดอนขนากสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับวัดดอนขนากสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนขนาก  ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม

     นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน   139 คน และ Bachelor of Nursing Science Program (International Program) จำนวน    18 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TNUR3355 สร้างเสริมสุขภาพ และรายวิชา INUR3355 Health Promotion  พร้อมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  กลุ่มสาขาการพยาบาลชุมชน จำนวน    8 ท่าน จัดกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นสินค้าด้านสุขภาพ ลงสู่ชุมชนวัดดอนขนากเนื่องในวันสำคัญของชาติคือ วันฉัตรมงคล โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับวัดดอนขนากสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนขนาก  ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐมผลิตภัณฑ์มี 16 ชนิดจัดเป็นหมวดหมู่ 5 ประเภทได้แก่

      1) สบู่สมุนไพร

      2) เครื่องหอมอโรมา

      3) น้ำยาล้างจานสมุนไพรถนอมผิว

      4) ยาหม่องน้ำ และพิมเสนน้ำสมุนไพร

      5) เครื่องดื่มสมุนไพร

การจัดกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพ   ได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง ภายนอกห้องเรียน  เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติวิชาชีพ  มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคี และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม     พร้อมนำนักศึกษาถวายสังฑทานแก่เจ้าอาวาสวัดดอนขนากเป็นการขอบคุณ