มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาคณะสหวิทยาการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ส่งนักศึกษาของคณะสหวิทยาการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม mocktail ประเภท classic และการแข่งขันการจัดดอกไม้ โดยผลการแข่งขัน นักศึกษาคณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันการจัดดอกไม้ ได้แก่

นางสาวนรภัทร อินทร์กล่ำ

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

นางสาวปาริฉัตร คล้อยสวาท

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

 

     On November 28, 2023, the students of Interdisciplinary College, Christian University of Thailand participated in the professional skills and product value addition competition for service business at Sripatum University, Bangkok. There were 3 competitions including the Tourist Guide Skills Competition, Classic Mocktail Competition and Flower Arranging Competition. The competition resulted 2 students received the 1st runner-up award from the Flower Arrangement competition ;

Miss Noraphat  Inglam

Student of Health Service Management

Miss Parichat   Kloisawat

Student of Health Service Management