มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี และมอบใบเกียรติบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Honorary Certificate Bestowment to Outstanding Students, Academic Year 2564

     Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Honorary Certificate Bestowment to Outstanding Students, Academic Year 2564 to honor, praise, and encourage the students who have provided outstanding contributions to various activities. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the Honorary Certificate Bestowment on Monday 25th April, 2022 at the Auditorium, Srisirinthorn Building.