มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ทั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้เข้ารับเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 20 คน จากทั้ง 4 หลักสูตร ใน 4 ประเภท ดังนี้

1. นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้แก่

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 คน

 1. นายรพี รติสราญจิต
 2. นายวัลลภ แซ่เตียว

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 1 คน

 1. นายณัฐศักดิ์ ตันคำ

2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 6 คน

 1. นางสาวกุณฑีรา แก้วประสิทธิ์
 2. นายนนทพันทธ์ ขนานใต้
 3. นายธนกร พันธุ์ซาว
 4. นางสาวกนกวรรณ ไพรเมฆ
 5. นางสาวสุพิชชา จารุพงศ์ประภา

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 3 คน

 1. นางสาวณัฏฐ์ชญาภา วงษ์มาดิษฐ์
 2. นางสาวน้ำฝน โรจนนิตย์
 3. นายอาทิตย์ แก้วเขียว

3. นักศึกษาผลการเรียนดี ได้แก่

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 6 คน

 1. นางสาววริศรา ขาวจันทร์
 2. นางสาวกัลยาณี ภูผิว
 3. นางสาวอัญติมา ทบทวนน้อย
 4. นางสาวรยา สุกใส
 5. นางสาวหทัยรัตน์ เมืองโคตร
 6. นางสาวนิศาชล วิทยาภาสิทธิ์

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จำนวน 1 คน

 1. นางสาวธนัชชา สำเนียงล้ำ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 1 คน

 1. นายณัฐศักดิ์ ตันคำ

4. นักศึกษากิจกรรมดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 คน

 1. นายธนกร พันธุ์ซาว

Honorary Certificate Bestowment to Outstanding Students of Academic Year 2565

     Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Honorary Certificate Bestowment to Outstanding Students, Academic Year 2565 to honor, praise, and encourage the students who have provided outstanding contributions to various activities. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the Honorary Certificate Bestowment on Monday 6th February, 2023 at the Auditorium, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand