มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบโล่เกียรติคุณ จำนาวน 5 ท่าน  ได้แก่ คุณกุลิสรา เฟื่องมะนะกูล ศิษย์เก่าหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง,  คุณนงเยาว์ นาคงาม ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล,  คุณกรรณิกา ศิริแสน  ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมบัณฑิต และพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่,  คุณวรกานต์ พิมเสน ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, 
คุณสุธิดา ภิญโญรุ่งเจริญ  ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
พิธีมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น