มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Health Sciences Academy 2023

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการ Health Sciences Academy 2023 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง 4 หลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 87 คน และเข้าร่วมฐานกิจกรรมของทั้ง 4 หลักสูตรฯ