มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน

     ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 ชิ้นงาน ได้แก่

 1. ผลของโปรแกรมการใช้ไลน์แจ้งเตือน ในการควบคุมการรับประทานอาหารหวานของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
  โดย : นางสาวศิริวรรณ จัดรัมย์
  นางสาวสิริวิมล ขันดี 
  นางสาวนัจญมี ยีมะเตบ
  และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นวพร วุฒิธรรม
 2.  ผลของนวัตกรรมสุขาเคลื่อนที่ต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอาจารย์พยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
  โดย : นางสาวธนิศา โกจารย์ศรี
  นางสาวจันธิรา ศิริเวช
  นางสาวพรนิภัทร วัชเดช
  และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรุณรัตน์ รอดเชื้อ