มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปี 2566

     สำนักศาสนกิจ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาจริยธรรม ประจำปี 2566 ในหัวข้อ รักซึ่งกันและกัน บรรยายธรรมโดยศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน