มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการตลาดนัด “สุขกาย สุขใจ” มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      สำนักบริหารงานบุคคล ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการตลาดนัด “สุขกาย สุขใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์แนวคิดการดูแลสุขภาพผ่านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ รวมทั้งให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีทางเลือกในการอุปโภคและบริโภค และยังตอบสนองเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ วางแผนการดำเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยนัดปฐมฤกษ์วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยอาจารย์อุริส แจ้งเจริญ รองอธิการบดี ด้านทรัพย์สิน อาจารย์พรทิพย์ กวินสุพร ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษา ร่วมเปิดโครงการ  โดยมีนายอิทธิพร  ขำประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานการจัดโครงการกล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ณ ร้านจำหน่ายสินค้าของบุคลากร จำนวน 21 ร้าน

“Happy Body Happy Mind” Market Project at Christian University of Thailand

     Office of Personnel Management was approved to conduct “Happy Body Happy Mind” Market Project with the objective to promote the university personnel to create concepts of health through the sale of consumer products for physical health and mental health which enable  the university students and personnel to have the consumption choices in responding to the   uniqueness of wellness university. The project was planned to conduct once a month between October 2023 to June 2024 and was initially open on Tuesday 17th October 2023. The university administrator team led by Mr.Urit Jangchareon, Vice President for Assets Management, Dr. Porntip Kawinsuporn, Senior Assistant President for Academic Affairs, and Mrs. Sopin Taweepongsakorn, Assistant President for Student Development gave an honor to attend the project opening. Mr.Ittiporn Khamprasert, Director, the Office of the President and Chair of the project organizing  reported the background and objective of the project. Many students and personnel were interested in visiting and buying at all 21 market stalls of the personnel.