มหาวิทยาลัยคริสเตียน

A Visit of Hannam University to Christian University of Thailand

     Dr. Kitai Kim, International Affairs Advisor to the President และ Mr. Wanbae Kim, Associate Dean of Global Relations จาก Hannam University ประเทศเกาหลีใต้ ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยคริสเตียนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับ Global Consortium of Christian Universities และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี และผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Dr. Kitai Kim, International Affairs Advisor to the President, and Mr. Wanbae Kim, Associate Dean of Global Relations from Hannam University, South Korea paid a visit to Christian University of Thailand on May 23, 2024. The purpose of this visit is to discuss about the Global Consortium of Christian Universities and the Memorandum of Understanding. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President and the team of university representatives welcomed HU delegation at VIP Guest Room, 1st Floor, Administration Building, Christian University of Thailand.