มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 66 ราย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  46  ราย ระดับปริญญาโท  จำนวน 17 ราย  และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ราย  ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสกมหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธี อธิษฐานสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ให้เกียรติมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ณ  หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Graduation Ceremony and Academic Pin Bestowment, Academic Year 2564

     Christian University of Thailand organized Graduation Ceremony and Academic Pin Bestowment in Academic Year 2564 for 66 graduates consisting of 46 Bachelor’s degree graduates, 17 Master’s degree graduates and 3 Ph.D. graduates. Rev. Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand lit the candle, pray and thank God’s.
Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave an honor to bestow Academic Pin to all graduates on Saturday 5th November 2022 at the Auditorium, Srisirinthon Building, Christian University of Thailand.