มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับดี

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก  ศรีทุมมา  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ: อาจารย์ดีเด่น ระดับดี (Good) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)