มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะกรรมการโครงการ Rise Up! Phase IV สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จัดอบรม ในห้วข้อ “Good Heart, Good Health สุขภาพจิตดีเริ่มได้ที่ตัวเรา ครั้งที่ 2 ”

      เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 คณะกรรมการโครงการ Rise Up! Phase IV สหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย ต้องการพัฒนาเยาวสตรีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้มีความมั่นใจในการเป็นผู้นำ เป็นผู้สร้างพื้นที่ปลอดภัย เครือข่าย และเป็นผู้ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวสตรีคนอื่นๆ  จัดอบรม ในห้วข้อ “Good Heart,
Good Health สุขภาพจิตดีเริ่มได้ที่ตัวเรา ครั้งที่ 2 ” มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน ณ ห้อง Global Student Club  มหาวิทยาลัยคริสเตียน