มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตและกิจกรรมจุดเทียนส่องใจสานสายใยน้ำเงิน-ทอง

     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ในวันศุกร์ที่ 2มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมการตั้งเป้าหมายชีวิต, ทักษะจำเป็นในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัย, การทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคม, กิจกรรม After Action Review (AAR) และกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Towards Life Goal Camp Project and Candle Lighting Activity for Golden-Blue Relationship Building

     Division of Student Development, Christian University of Thailand organized Towards Life Goal Camp Project on Friday 2nd June, 2023. Students participated in conducting various activities related to life goal setting, necessary skills for the university life, understanding yourself and others for adapting and living in society, After Action Review (AAR) Activity, and Know Me Know You Activity at Multipurpose Building, Christian University of Thailand.