มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ปีการศึกษา 2567

     เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดโครงการค่ายมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ปีการศึกษา 2567  โดยศาสนาจารย์ จิรายุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน แบ่งปันข้อพระวจนะ และอธิฐาน ในโครงการได้มีกิจกกรม อาทิ เช่น การเรียนรู้ทักษะอารมณ์และสังคม, นิสัย 7 อย่าง “นิสัยดี ชีวิตดี ”, และกิจกรรมสันทนาการ อาจารย์รัตนา ด้วยดี วิทยากรให้เกียรติมาบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Towards Life Goal Camp Project, Academic Year 2567

     On Wednesday 29th May 2024, Student Development Division, Christian University of Thailand organized Towards Life Goal Camp Project, Academic Year 2567. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand shared God’s word and prayed.  The project activities such as emotional and social  skill learning, 7 habits for “good habit good life”, and recreational activities were conducted. Ms. Rattana Douydee gave an honour to be the speaker at Multi-Purpose Building, Christian University of Thailand.