มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Gen alpha ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วุฒิธรรม และ อาจารย์ ดร. อรพิชา เกตุพันธ์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จัดโครงการ Gen alpha ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

🎧นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีการจัดกิจกรรม จำนวน 4  ฐาน ได้แก่

1.เด็กยุคใหม่บอกลาความอ้วน

2.หนูน้อยปลอดเหา

3.ฟันใส ยิ้มสวย

4.ถัง 4 สีพาเพลิน