มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านกายภาพบำบัดแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อ ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

     บรรยากาศการบรรยาย หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานทางกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก” รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง ZOOM ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-11.30 น. โดย อาจารย์ กภ. ปริญญาทิพย์ ทองด้วง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจ จำนวน 91 คน